Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen MB Nails Woerden en een cliënt waarop MB Nails Woerden deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen

MB Nails Woerden zal alle behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. MB Nails Woerden zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken & Annulering

Alle behandelingen worden uitsluitend op afspraak gedaan. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan MB Nails Woerden melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag MB Nails Woerden het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag MB Nails Woerden de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. MB Nails Woerden moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betaling

MB Nails Woerden vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. MB Nails Woerden vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten

contant of via pinbetaling te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet MB Nails Woerden vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan MB Nails Woerden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. MB Nails Woerden neemt de voor de behandeling noodzakelijke gegevens op in een digitale klantenkaart. MB Nails Woerden behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen conform de Europese wetgeving AVG. MB Nails Woerden zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding

MB Nails Woerden is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MB Nails Woerden verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

MB Nails Woerden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MB Nails Woerden is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bij relevante wijzigingen (bijv. medicijngebruik) zal de cliënt MB Nails Woerden informeren, zodat MB Nails Woerden de cliënt kan adviseren over de verzorging van de nagels en het gebruik van de producten. MB Nails Woerden is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Beschadiging & diefstal

MB Nails Woerden heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. MB Nails Woerden meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van MB Nails Woerden. MB Nails Woerden moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal MB Nails Woerden de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de

cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien MB Nails Woerden en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt en de salonhouder behoren zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden. In geval van herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag, heeft MB Nails Woerden het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

11. Roken

Het is niet toegestaan om in de salon te roken.

 

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen MB Nails Woerden en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.